Ergonomhuset

Arbetslivsinriktad utredning och rehabilitering

Arbetsgivaren får ett allt större ansvar för rehabiliteringen, från 2005 som medfinansiär. När sjukskrivna har en rehabiliteringsplan kan Försäkringskassan stå för sjuklönen efter andra sjuklöneveckan. Ökade kunskaper om rehabilitering och struktur inför eventuell sjukskrivning kan minska kostnaderna.

Arbetsfömågebedömning
Utredning av rehabiliteringspotential och bedömning av arbetsförmåga i team bestående av arbetsmedicinare, arbetspsykolog och ergonom. Alternativt kan bedömning ske av enskilda specialister inom teamet; en eller i förening av två. Sammanfattning och utlåtande med åtgärdsförslag.

Kompletterande specialistbedömning
Utredning av ortoped, psykiater eller OMT-sjukgymnast (Ortopedisk Manuell Terapi).

Funktionsutredning/- bedömning
Dokumentation med förslag till behandling samt underlättande av rehabilitering.
Undersökning och bedömning av funktion i rörelse- och stödjeorganen, dvs rörlighet och styrka i bål, armar och ben. Den undersökte skattar eventuell smärta vid olika test. Konditionstest kan göras vid behov. Dokumentation av eventuella funktionsinskränkningar i rörelseorganen. Prognos ges beträffande möjlig förbättring. Förslag ges på åtgärder till förändring/förbättring. Förslag på lämpliga arbetsuppgifter nu och på sikt.

Rehabiliteringspolicy
Sammanställning av rutiner vid sjukdom respektive rehabilitering med rekommendationer. Regelbunden uppföljning och uppdatering.

Rehabiliteringsmöte
Medverkan vid avstämningsmöte med behandlande läkare, arbetsgivare och/eller Försäkringskassan.

Coaching i rehabiliteringsprocessen
Genomförs vid belastnings- eller stressrelaterade besvär. Råd och stöd för att komma vidare.

Kurs/seminarium i Rehabilitering
Strategier inom företaget och för den enskilde när någon blir sjuk. Vad gör vi nu? Ansvar och befogenheter. Vad kan den enskilde göra? Vad gör chefen/företaget? Hur går vi vidare? Rehabiliteringsstruktur. Kursen är upplagd på en halv dag.