Ergonomhuset

Självskattning: Din arbetsplats

Hur har Du det på Din arbetsplats?

Vill Du kartlägga/screena hela arbetsplatsen för att se hur Dina medarbetare mår? Gör en Riskanalys med Självskattning av upplevd komfort, besvär, stress och påverkan!
Självskattningen kan också användas för att öka motivationen till förändring genom att medvetandegöra belastningen i arbetssituationen.

Frågeformulär skickas ut via mail med övergripande frågor som innefattar

  • Upplevd komfort (Din arbetsplats)
  • Upplevd ansträngning/belastning (besvär i kroppen)
  • Upplevd stress och Din egen möjlighet att påverka situationen

Studier påvisar klart samband mellan upplevd komfort, belastning och utveckling av besvär.

Box självskattning

Självskattningen räknas samman och ett medelvärde för respektive fråga presenteras som ”god-acceptabel-dålig komfort ”och ”låg-medel-hög belastning” i ett färglagt diagram (grönt-gult-rött). Du kan själv avläsa hur Du upplever Din nuvarande belastning och därigenom öka Din motivation till förändring.

Dina svar är konfidentiella och sammanställs med de övriga på arbetsplatsen.

Svaren återkopplas med gruppens procentangivelse för varje fråga till arbetsgivaren.

Pris: SEK 300:-/st exkl moms

BESTÄLLNING FÖRFRÅGAN
st   Självskattning